Roczny Plan Pracy Publicznego Przedszkola w Przytyku

Roczny plan pracy

Publicznego Przedszkola w Przytyku

na rok szkolny 2023/2024

 

 

Plan zaopiniowany pozytywnie

Uchwałą Rady Pedagogicznej nr 5/2023 z dnia 29.08.2023r.

 

 

           

Wstęp

 

Roczny plan pracy przedszkola powstał w oparciu o wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2022/2023 Roczny plan pracy uwzględnia ponadto:

  kierunki polityki oświatowej państwa określone przez MEiN na rok szkolny 2023/2024

  wnioski sformułowane na posiedzeniu rady pedagogicznej kończącym rok szkolny 2022/2023

  diagnozę potrzeb i zainteresowań

  oczekiwania rodziców względem przedszkola

  treści zawarte w dopuszczonych do użytku i przyjętych do realizacji programach wychowania przedszkolnego

  treści podstawy programowej oraz statutu przedszkola.

 

Podstawa prawna

 

1.      Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa ustalone na rok 2023/2024

2.      Wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora Publicznego Przedszkola w Przytyku w roku szkolnym 2022/2023

3.      Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe

4.      Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

5.      Rozporządzenie z dnia 25 sierpnia 2017 r.  w sprawie nadzoru pedagogicznego

6.      Rozporządzenie z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek

7.      Rozporządzenie MEN z dnia 28 lutego  2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli

8.      Rozporządzenie MEN z dnia z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego (…)

9.      Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach

10.  Rozporządzenie MEN z 9 sierpnia 2017 r.  w sprawie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych

11.  Rozporządzenie MENiS z dnia 31.12.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach

12.  Rozporządzenie MEN z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki

13.  Rozporządzenie  MEN z 12 lutego 2019 r. w sprawie doradztwa zawodowego

 

 

 

Zawartość planu:

I. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2023/2024.

II. Diagnoza stanu przedszkola na dzień 31.08.2023

III. Realizacja zamierzeń – zakres działań prowadzących do uzyskania spodziewanych efektów.

IV. Spodziewane efekty.

V. Obszary działalności przedszkola – realizacja zamierzeń w roku szkolnym 2023/2024.

VI. Zadania wynikające z wniosków z nadzoru sprawowanego przez dyrektora przedszkola  w roku szkolnym 2022/2023

VII. Zadania wynikające z kierunków polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2023/2024

VIII. Realizacja zadań wynikających z działalności statutowej przedszkola.

·         Udział dzieci i nauczycieli w konkursach

·         Planowany kalendarz imprez i uroczystości w roku szkolnym 2023-2024.

·         Współpraca ze środowiskiem lokalnym

·         Przydział zadań dodatkowych - zespoły zadaniowe nauczycieli.

IX. Pomoc Psychologiczno-pedagogiczna.

 

I.                   PODSTAWOWE KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA

REALIZOWANE W PRZEDSZKOLU W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

 

Kierunki polityki oświatowej państwa

na rok szkolny 2023/2024

 (w zakresie dotyczącym przedszkoli):

1.      Kontynuacja działań na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy

2.      Wspomaganie wychowawczej roli rodziny poprzez pomoc w kształtowaniu u wychowanków stałych sprawności w czynieniu dobra, rzetelną diagnozę potrzeb rozwojowych dzieci

3.      Doskonalenie kompetencji nauczycieli w pracy z uczniem z doświadczeniem migracyjnym

4.      Podnoszenie jakości wsparcia dla dzieci, uczniów i rodzin udzielanego w systemie oświaty poprzez rozwijanie współpracy wewnątrz- i międzyszkolnej, a także z podmiotami działającymi w innych sektorach, w tym w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci i wsparcia rodziny.

5.      Wspieranie nauczycieli w podejmowaniu inicjatyw/działań w zakresie zachęcania i wspierania uczniów do rozwijania ich aktywności fizycznej.

6.      Wspieranie rozwoju umiejętności cyfrowych uczniów i nauczycieli, ze szczególnym uwzględnieniem bezpiecznego poruszania się w sieci oraz krytycznej analizy informacji dostępnych w Internecie. Poprawne metodycznie wykorzystywanie przez nauczycieli narzędzi i materiałów dostępnych w sieci, w szczególności opartych na sztucznej inteligencji.

 

II. DIAGNOZA STANU PRZEDSZKOLA NA DZIEŃ 31.08.2023 r.


1. Realizowane w przedszkolu programy wychowania przedszkolnego, zajęcia prowadzone innowacyjnymi i aktywizującymi metodami
uatrakcyjniają ofertę edukacyjną przedszkola.
2. Potrzeby dzieci są diagnozowane. Wyniki diagnoz umożliwiają właściwą organizację każdemu dziecku pomocy psychologicznopedagogicznej, uwzględniającej zróżnicowane potrzeby rozwojowe.
3. Przedszkolaki uczestniczą w konkursach wewnętrznych i zewnętrznych oraz
w akcjach charytatywnych organizowanych przez przedszkole, rozwijając w ten sposób wrażliwość. W przedszkolu kształtowane są

właściwe postawy szlachetności, zaangażowania społecznego oraz dbałości o zdrowie.
4. Nauczyciele posiadają wysokie kwalifikacje, wciąż je podnoszą i doskonalą swoje umiejętności.
5. Przedszkole systematycznie rozwija współpracę ze środowiskiem lokalnym – instytucjami wspierającymi działalność w zakresie edukacji
ekologicznej.
6. Rodzice współpracują z przedszkolem, włączają się w działania na rzecz przedszkola.
7. Przedszkole posiada własną stronę internetową, publikuje aktualności z życia przedszkola w swojej gazetce samorządowej
8.
Przedszkole działa zgodnie z kalendarzem imprez, uroczystości i wycieczek. Wychowankowie przedszkola uczestniczą w konkursach
wewnętrznych I zewnętrznych.
9. Przedszkole charakteryzują bezpieczne warunki pracy i pobytu dziecka.
10. W przedszkolu systematycznie wzbogaca się zasoby i narzędzia cyfrowe.
11. Zorganizowana przedszkolna przestrzeń (kąciki zabaw, atrakcyjne zabawki) zachęca dzieci do aktywności i twórczej zabawy. Teren przy
przedszkolu sprzyja zabawom na świeżym powietrzu oraz umożliwia prowadzenie obserwacji przyrodniczych. Pozwala rozwijać u dzieci
postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne i umożliwia prowadzenie obserwacji przyrodniczych.

III. REALIZACJA ZAMIERZEŃ – ZAKRES DZIAŁAŃ PROWADZĄCYCH
DO UZYSKANIA SPODZIEWANYCH EFEKTÓW
1. Realizacja zabaw rozwijających możliwości intelektualne dzieci.
2. Organizacja kącików zainteresowań z naciskiem na organizację kącików książek, kącików kuchennych, sklepików spożywczych.
3. Organizowanie spotkań z rodzicami w różnorodnych formach, w tym: uroczystości, zebrań i festynów tematycznych, warsztatów, zajęć
otwartych.
4. Współdziałanie w relacji rodzice – nauczyciele – dzieci - promocja zdrowego stylu życia.
5. Systematyczne doskonalenie zawodowe nauczycieli, pod kątem wykorzystania tablicy interaktywnej i monitora interaktywnego.
6. Współpraca z instytucjami ze środowiska lokalnego, tj. z biblioteką, kuchnią, klubem sportowym, instytucjami promującymi zdrowe żywienie.
7. Wyposażanie sal w pomoce dydaktyczne, plansze, programy dydaktyczne do tablicy interaktywnej.
8. Udział dzieci w przeglądach lub konkursach promujących zdrowie.


IV. SPODZIEWANE EFEKTY
1. Nauczyciele przygotowują zajęcia w sposób zindywidualizowany, realizując założenia podstawy programowej wychowania przedszkolnego,
rozwijając umiejętności intelektualne, sprawności manualne oraz aktywność twórczą.
2. Dzieci:
- są aktywne, chętnie uczestniczą w zajęciach dydaktycznych, inicjują zabawy,
- systematycznie korzystają z kącików, tablicy interaktywnej,
- wzbogacają zasób słownictwa głównie związany ze zdrowiem, żywieniem, aktywnym stylem życia,
- współdziałają w zespole, przyjmują role podczas zabaw tematycznych,
- konstruują dłuższe wypowiedzi na temat czytanych informacji, bajek, wierszy o tematyce zdrowotnej,
- potrafią uważnie słuchać czytanego tekstu,
- znają utwory literackie związane ze zdrowiem i zdrowym żywieniem dla dzieci i ich autorów,
- interesują się zasadami zdrowego żywienia i stylu życia.
3. Nauczyciele wspólnie rozwiązują problemy i chętnie współpracują ze sobą na różnych płaszczyznach.
4. Nauczyciele komunikują się z rodzicami za pomocą strony internetowej przedszkola, poczty elektronicznej lub osobiście.
5. Przedszkole jest postrzegane w lokalnym środowisku jako przedszkole promujące zdrowie.

 

 

V. OBSZARY DZIAŁALNOŚCI PRZEDSZKOLA – REALIZACJA ZAMIERZEŃ W ROKU SZKOLNYM 2022/2023


1. Efekty kształcenia i wychowania.


Cel główny:
Promowanie zdrowego stylu życia poprzez wyrabianie u dzieci pozytywnego nastawienia do dbałości o zdrowie. Rozwijanie aktywności
twórczej, ruchowej, kulinarnej dziecka.

 

Sposób realizacji zadania

Terminy realizacji i wymagane
dokumenty

Osoby
odpowiedzialne za
realizację

 

Dzieci realizują działania na rzecz własnego zdrowia:
Nauczyciele tworzą warunki do podejmowania przez dzieci inicjatyw związanych
z nabywaniem wiedzy dotyczącej zdrowego stylu życia:
- zorganizowanie w salach kącików książek, w tym o zdrowiu i kulinarnych (systematyczna –
1 x w miesiącu - wymiana pozycji książkowych, inspirujących do samorzutnych zabaw
i twórczej aktywności w tym zakresie,
- zorganizowanie w salach kącików, np. kuchennego, sklepowego, rozwijających
zainteresowania zdrowiem dzieci ,
- tworzenie warunków do doświadczeń kulinarnych, np, samodzielne wykonanie sałatek
warzywnych lub owocowych, soków, kanapek, ziarnistych ciasteczek,
- organizowanie sytuacji edukacyjnych promujących zdrowie,
- organizowanie spotkań z rodzicami i personelem kuchennym na terenie przedszkola –
wspólne “gotowanie”,
- udział dzieci w konkursach artystycznych organizowanych na terenie przedszkola i poza nim
o tematyce zdrowotnej,
- eksponowanie prac plastycznych dzieci na terenie placówki i poza nią,
- organizowanie występów artystycznych przed dziećmi z innych grup lub zaproszonymi
gośćmi, pozwalających dziecku na twórcze wyrażanie własnych przeżyć i myśli (zabawy
z elementami dramy i pantomimy),
- wzbogacenie kącika teatralnego o ciekawe rekwizyty (kukiełki, pacynki, dekoracje
warzywne i owocowe, itp.),
- wdrażanie dzieci do przestrzegania zasad bezpiecznego korzystania z terenu podwórka
przedszkolnego,
- ujmowanie w planach miesięcznych różnorodnych form zajęć z dziećmi propagujących
zdrowie.
2.
Realizacja założeń programu „Wychowanie do wartości”:
Prowadzenie:
- zajęć uwzględniających
: wzorce właściwych zachowań i utrwalające dobre nawyki, wprowadzanie dziecka w świat wartości uniwersalnych, takich jak: dobro, prawda, miłość,

piękno, poprzez: przekaz osobowy nauczyciela, tworzenie otoczenia sprzyjającego rozumieniu

i przeżywaniu tych wartości

- tworzenie otoczenia sprzyjającego rozumieniu i przeżywaniu tych wartości

- organizowanie pogadanek dla rodziców na temat „wychowania do wartości” oraz

szkodliwości długotrwałego korzystania z komputera i oglądania telewizji,

- umożliwienie dziecku poznawanie różnych postaw bohaterów literackich i filmowych

i zachęcanie do podejmowania prób ich oceny i uzasadnienia stanowiska,

- obchody Dnia Dziecka pod hasłem „Przedszkole dobrych manier” – festyn rodzinny.

3. Dzieci uczestniczą w działaniach na rzecz społeczności lokalnej:

- nauczyciele umożliwiają dzieciom kontakt z zawodowymi i ludowymi twórcami na terenie

placówki i poza nią,

- zorganizowanie spotkań z twórcami,

- organizowanie konkursów zewnętrznych i wewnętrznych z udziałem zaproszonych gości.

4. Nauczyciele i personel przedszkola zapewniają dzieciom poczucie bezpieczeństwa

poprzez:

- zapoznanie dzieci z zasadami bezpieczeństwa i higieny obowiązującymi w przedszkolu,

- przestrzeganie regulaminu dotyczącego zachowania bezpieczeństwa w salach przedszkola

(kodeks przedszkolaka),

- opracowanie wzorów znaków piktograficznych dotyczących zdrowia, higieny

i bezpieczeństwa,

- prowadzenie zajęć uświadamiających dzieciom, jak należy dbać o zdrowie, higienę

i bezpieczeństwo w domu, przedszkolu, środowisku (scenariusze),

- przeprowadzenie próbnej ewakuacji dzieci i pracowników przedszkola z udziałem straży

pożarnej.

5. Uświadamianie dzieci w zakresie istniejących zagrożeń poprzez pokazywanie skutków

scenariusze zajęć nauczycieli7

negatywnych zachowań i bezpośrednią obserwację oraz organizowanie zajęć

poglądowych z zakresu:

- unikania zabaw w niebezpiecznych miejscach,

- unikania kontaktów z nieznajomymi,

- zachowania ostrożności wobec nieznanych roślin i zwierząt,

- zapoznania ze sposobem zachowania podczas pożaru,

- udzielania pierwszej pomocy – postępowania w wypadkach urazów, omdleń, oparzeń

(zapoznanie dzieci z podstawowymi czynnościami ratowniczymi w warunkach nieobecności

osób dorosłych),

- zorganizowanie warsztatów dla dzieci z zakresu udzielania pierwszej pomocy przez

specjalistę – szkolenie,

- zorganizowanie cyklicznych spotkań z policjantem (zwrócenie uwagi na niebezpieczeństwa,

które dzieci mogą spotkać w domu i na ulicy, np.: obcy, nieznane zwierzęta),

- organizacja wycieczek do WORD (wyrabianie nawyków przestrzegania przepisów ruchu

drogowego, zasad, demonstracja tego, co można zrobić, aby być bardziej widocznym na

drodze),

- organizowanie spotkań ze strażakiem, wycieczka do siedziby straży pożarnej, strażnikiem

miejskim - poznanie numerów alarmowych, pozyskanie wiedzy, co dzieci powinny zrobić

w sytuacjach zagrożenia.

6. Kształtowanie nawyków w zakresie dbałości dzieci o własne bezpieczeństwo:

- uwzgędnianie w przacy z dziećmi różnorodnych form zajęć propagujących zdrowie

i bezpieczeństwo,

- kształtowanie zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo dziecka, ze szczególnym

uwzględnieniem bezpieczeństwa ruchu drogowego,

- wdrażanie dzieci do przestrzegania zasad bezpiecznego korzystania z terenu podwórka

przedszkolnego,

- wyrabianie umiejętności orientowania się i wybierania takich treści z zabaw z komputerem

i Internetem, które dostarczają pozytywnych wartości i wiedzę.

Cały rok szkolny
Analiza dokumentacji
nauczycieli:
- różnorodność stosownych zajęć
twórczych rozwijających
aktywność dzieci
w zakresie nabywania wiedzy
o zdrowym stylu życia,
- dokumentacja zajęciowa z zajęć
z dziećmi zgodnie
z planem pracy
- analiza różnych diet,
programów, dietetycznych,
wartości odżywczych produktów
- analiza dostępnych środków
dydaktycznych do rozwijania
zainteresowań zdrowiem,
- opracowanie scenariuszy zajęć –
cały rok szkolny,
- opracowanie planu współpracy
ze środowiskiem lokalnym oraz
planu wycieczek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

scenariusze zajęć nauczycieli

nauczyciele grup

 

2. Podnoszenie jakości pracy przedszkola poprzez zastosowanie środków multimedialnych.
Współpraca nauczycieli, dzielenie się doświadczeniami.


Cel główny:
Współpraca nauczycieli jako zespołu – nauczyciele wspólnie rozwiązują problemy, doskonalą metody i formy współpracy oraz pomagają
sobie nawzajem w ewaluacji i doskonaleniu własnej pracy.

Sposób realizacji zadania

Terminy realizacji i wymagane
dokumenty

Osoby
odpowiedzialne za
realizację

Nauczyciele doskonalą metody i formy współpracy w ramach rozwijania
umiejętności metodycznych nauczycieli w zakresie prawidłowego i skutecznego
wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych
w procesach edukacyjnych
- wyrabianie umiejętności orientowania się i wybierania takich treści z zabaw
z komputerem i Internetem, które dostarczają pozytywnych wartości i wiedzę,
- udział nauczycieli w szkoleniowych radach pedagogicznych na temat kompetencji
komunikacyjnych w rozmowach z rodzicami i metod rozwijania aktywności dzieci,
- prowadzenie zajęć otwartych i koleżeńskich dla innych nauczycieli,
- utworzenie zbioru aplikacji, programów edukacyjnych i własnych prezentacji
tematycznych (np. dotyczących zdrowia),

 

Dokumentacja potwierdzająca udział
nauczycieli
w szkoleniowych radach
Sprawozdanie na półrocze i na koniec
roku (propozycje zadań na nowy rok
szkolny.
Cały rok szkolny

nauczyciele

 

VI. Zadania wynikające z wniosków z nadzoru sprawowanego przez dyrektora przedszkola  w roku szkolnym 2022/2023

 

 

Wniosek z nadzoru:

Dalsze doskonalenie jakości kształcenia oraz dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom w przedszkolu przez nauczycieli specjalistów oraz nauczycieli grup

 Zadania do realizacji

Termin

Osoby odpowiedzialne

 

1.W sposób ciągły i multidyscyplinarny należy analizować poziom bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego dzieci, kontrolować skuteczność wdrażanych procedur i regulaminów dotyczących bezpieczeństwa.

 

Cały rok

Wszyscy nauczyciele

 

2. W trosce o rozwój psychiczny dzieci nauczyciele muszą stale dbać o ton głosu w jakim zwracają się do dzieci. Ton głosu jest jednym

 

Cały rok

Wszyscy nauczyciele

 

3. Do dzienników zajęć przedszkola należy wpisywać wyłącznie tematy zajeć, zgodnie z zapisami Rozporzadzenia  Ministra Edukacji Narodowej z 25.08.2017 r. ze zm. w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania

Cały rok

Wszyscy nauczyciele

 

4. Należy ujednolicić sposób dokumentowania przez specjalistów wszystkich zadań wynikających z przepisu prawa.

 

Wrzesień 2023

Specjaliści

 

5. W 2023/2024 w każdej grupie zaplanować warsztaty/zajęcia otwarte dla rodziców

 

Wrzesień 2023

Wszyscy nauczyciele

 

 6.Zaplanować dni adaptacyjne dla najmłodszych przedszkolaków z udziałem rodziców

Sierpień 2023

Nauczyciele dzieci nowo przyjętych

 

7.W indywidualnych teczkach/skoroszytach dla dzieci należy gromadzić całą dokumentację określoną przepisami prawa

Cały rok

Wszyscy nauczyciele

 

8.Analizować prawidłowość zapisów dotyczących oceny efektywności udzielanej pomocy, w tym zaleceń dotyczących dalszego wsparcia, monitorować ich realizację.

Cały rok

 

Specjaliści

 

9.Koordynator ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej/ wychowawcy grup są zobowiązani do udzielania informacji specjalistom i rodzicom dzieci.

 

10. Wychowawcy dzieci niepełnosprawnych mają obowiązek zadbania o pełne uczestnictwo dzieci w życiu przedszkola tj. udział  w występach, wycieczkach.

 

11. Nauczyciele wychowawcy mają systematycznie dokumentować w dziennikach pomoc psychologiczno-pedagogiczną udzielaną w trakcie bieżącej pracy z dziećmi.

 

12.W roku szkolnym 2023/2024 należy zorganizować narady szkoleniowe zgodnie z potrzebami nauczycieli oraz nowymi kierunkami polityki oświatowej państwa

 

13. Zaplanować warsztaty szkoleniowe dotyczące innowacji w przedszkolu, aby zachęcić nauczycieli, którzy do tej pory nie realizowali innowacji do stworzenia własnej.

Cały rok

 

 

Cały rok

 

 

Cały rok

 

 

Cały rok

 

 

 

Wrzesień 2023

Specjaliści

 

 

Wychowawcy dzieci niepełnospr.

 

Wszyscy nauczyciele

 

Dyrektor

 

 

 

Dyrektor

 

 

 

 

 

 

VII. Zadania wynikające z kierunków polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2023/2024

Kontynuacja działań na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy

Zadania do realizacji

Termin

Osoby odpowiedzialne

Europa

1

Realizacja tematyki tygodniowej  "Jestem Polakiem i Europejczykiem". Poznanie cech charakterystycznych dla wybranych krajów europejskich tj. flaga państwa, położenie na mapie, najważniejsze święta narodowe, język, zwyczaje, potrawy narodowe itp. Unia Europejska: poznanie flagi Unii Europejskiej oraz nazw krajów, które należą do UE.

 

maj

Wszyscy nauczyciele

2

Wykorzystanie do pracy z dziećmi zasobów multimedialnych na temat Europy zamieszczonych na stronie https://europa.eu/learning-corner/learning-materials_pl

W ciągu roku szkolnego

Nauczyciele grup

3

Wyeksponowanie książek, albumów przedstawiających ciekawe miejsca, zabytki z różnych stron Europy. Wyjście do biblioteki w celu wypożyczenia w/w publikacji.

W ciągu roku szkolnego

Nauczyciele grup

4

"Dziecięca literatura europejska”- zapoznanie z bajkami wybranych państw europejskich. Wykorzystanie przez nauczycieli bajek opublikowanych na blogu: „Z bajką przez świat” https://zbajkaprzezswiat.blogspot.com/p/bajka-europejska_30.html lub publikacji książkowych.

W ciągu roku szkolnego

Nauczyciele grup

Polska

1

Realizacja tematyki tygodniowej: "Polska moja ojczyzna"

 

Maj

Nauczyciele grup

2

Uroczysta akademia w ramach obchodów rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości - wspólne śpiewanie hymnu narodowego.  Udział w akcji MEiN: "Szkoła do hymnu"

Listopad

Nauczyciele grup

3

Zapoznanie dzieci z wybranymi symbolami związanymi z regionami Polski ukrytymi w podaniach, przysłowiach, legendach, bajkach, np.  „Wars i Sawa”,  „Bazyliszek”, „O warszawskiej syrence”, „Smok wawelski”

W ciągu roku szkolnego

Nauczyciele grup

4

„Warszawa – stolica Polski”: zapoznanie z obecną stolicą Polski i stolicami historycznymi z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, filmów edukacyjnych, publikacji książkowych.

Maj

Nauczyciele grup

5

Obchody „Dnia flagi” . Utrwalenie polskich symboli narodowych, kształtowanie poczucia szacunku do symboli narodowych.

Maj

Nauczyciele grup

Spodziewane efekty:

 

  rozwijanie u  dzieci poczucia tożsamości narodowej

  poznanie życia ludności w krajach Europy,

  kształtowanie poczucia przynależności do Europy

  budowanie i rozwijanie zainteresowań innymi kulturami europejskimi

  zdobycie wiedzy o wybranych krajach Europy

 

 

Wspomaganie wychowawczej roli rodziny poprzez pomoc w kształtowaniu u wychowanków stałych sprawności w czynieniu dobra, rzetelną diagnozę potrzeb rozwojowych dzieci

Zadania do realizacji

Termin

Osoby odpowiedzialne

Wspomaganie wychowawczej roli rodziny

1

Przeprowadzenie zebrania z rodzicami, otwierającego nowy rok szkolny. Zapoznanie m.in. z programami  wychowania przedszkolnego przyjętymi w przedszkolu oraz podstawą programową wychowania przedszkolnego. Zakreślenie obszarów współpracy przedszkola z rodzicami.

Wrzesień

Wychowawcy grup

2

Zapoznanie z założeniami rocznego planu pracy przedszkola i wzajemnymi potrzebami w zakresie współpracy. 

Wrzesień

Wychowawcy grup

3

Współdziałanie z rodzicami w zakresie ujednolicania oddziaływań przedszkola i środowiska rodzinnego w wychowaniu i edukacji dzieci przedszkolnych poprzez systematyczne informowanie o postępach i trudnościach dzieci.

W ciągu roku szkolnego

Wychowawcy grup

4

Opracowanie gazetek ściennych/cyfrowych dla rodziców dotyczących wychowania i wiodących kierunków pracy w przedszkolu/ tworzenie folderów z zakresu psychologii, pedagogiki, porad wspomagających rodziców w procesie wychowania i edukacji dzieci.

Wrzesień-czerwiec

Nauczyciele:

...........................

Nauczyciele specjaliści

5

Włączenie rodziców w praktyczną realizację działań przedszkola: pomoc w organizacji kącików tematycznych, organizację uroczystości, konsultacje w sprawie wyboru tematyki warsztatów dla rodziców, umożliwienie rodzicom wyrażenia opinii w sprawach organizacyjnych poprzez ankiety Google itp.

Cały rok szkolny

Nauczyciele grup

6

Zapraszanie rodziców na spotkania z przedszkolakami, organizowanie wycieczek do miejsc pracy rodziców (doradztwo zawodowe)

Cały rok szkolny

Nauczyciele grup

7

Organizowanie spotkań dla rodziców ze specjalistami: psychologiem, logopedą, terapeutą pedagogicznym lub pedagogiem specjalnym.

W razie potrzeb

Nauczyciele grup

8

Zachęcanie rodziców do korzystania ze wspomagania organizowanego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną

W razie potrzeb

Nauczyciele grup

9

Analiza bieżących problemów wychowawczych pojawiających się w poszczególnych grupach, przekazywanie informacji podczas spotkań z rodzicami, na posiedzeniach rady pedagogicznej, w celu ustalenia działań i profilaktyki. Zasięgnięcie opinii o funkcjonowaniu dziecka od nauczycieli prowadzących grupę do której uczęszczało wcześniej (jeśli to miało miejsce).

Cały rok szkolny

Wychowawcy grup

10

Pomoc rodzicom w rozwiązywaniu zgłaszanych przez nich problemów wychowawczych i edukacyjnych w ramach tzw. „godziny dostępności”.

W razie potrzeb

Nauczyciele grup

11

Zorganizowanie zajęć otwartych dla rodziców w każdej grupie

 

Wg harmonogramu zajęć otwartych

Nauczyciele wszystkich grup

12

Wspólne organizowanie nauczycieli wraz z rodzicami uroczystości i imprez zaplanowanych w "Kalendarzu świąt i uroczystości".

Cały rok szkolny

Nauczyciele wszystkich grup

Kształtowanie u wychowanków  stałych sprawności w czynieniu dobra

1

Stworzenie przez nauczyciela wraz z dziećmi kodeksu przedszkolaka, zawierającego zbiór zasad obowiązujących w przedszkolu. Umieszczenie kodeksu w widocznym miejscu na sali i poinformowanie rodziców o obowiązującym kodeksie w wybrany przez nauczyciela sposób (informacja na stronie internetowej/zdjęcie kodeksu/gazetka ścienna). Motywowanie dzieci do respektowania zasad i kształtowanie umiejętności samokontroli.

Wrzesień

Nauczyciele grup

2

Opracowanie i uzgodnienie z rodzicami systemu motywacyjnego w grupie, wspierającego motywację wewnętrzną dzieci

Wrzesień

Nauczyciele grup

3

Stwarzanie przyjaznego klimatu w grupie, sprzyjającego okazywaniu troskliwości i zainteresowania koleżanką /kolegą z grupy np. organizacja urodzin dzieci w grupie, utrzymywanie kontaktu z nieobecnym chorym dzieckiem poprzez komunikator Skype/pisanie listów, zachęcanie dzieci do wysyłania pocztówek do przedszkola/grupy przedszkolnej z miejsc odwiedzanych przez przedszkolaki ze swoimi rodzinami podczas wakacji.

Cały rok szkolny

Nauczyciele grup

4

Wykorzystanie literatury w poszukiwaniu przez dzieci prawd moralnych, zrozumieniu świata, kontaktu z pięknem i potrzeby obcowania z nim. Ukazywanie na ich podstawie wartości przyjaźni/koleżeństwa, poszanowania pracy, stosunku do kłamstwa.

Cały rok szkolny

Nauczyciele grup

5

Dostarczanie dzieciom literackich wzorów postępowania ludzi dobrych, prawdomównych. Zachęcanie dzieci do poszukiwania takich osób w swoim najbliższym otoczeniu.

Cały rok szkolny

Nauczyciele grup

6

"Przedszkolni Wolontariusze" - promowanie idei wolontariatu na terenie przedszkola. Zaangażowanie przedszkola w akcje charytatywne o zasięgu lokalnym i ogólnopolskim np. "Góra grosza”.

Cały rok szkolny

Nauczyciele grup

7

Spotkanie z Mikołajem – przedstawienie historii życia biskupa z Mirry jako ponadczasowego wzoru dobroczynności

grudzień

Nauczyciele grup

8

Zbiórka nakrętek/makulatury i przekazanie na wybrany cel dobroczynny.

Cały rok szkolny

Nauczyciele grup

9

Obchody wybranych świąt z "Kalendarza świąt nietypowych" nawiązujących do wartości dobra w życiu człowieka

 

Cały rok szkolny

 

 

Nauczyciele grup

10

Informowanie rodziców na bieżąco np. w formie postów o działaniach przedszkola na rzecz wspierania rodziny

Cały rok szkolny

Nauczyciele wszystkich grup

Diagnoza potrzeb rozwojowych dzieci i ich wspieranie

Potrzeba bezpieczeństwa

1

Zapewnienie bezpieczeństwa dzieci na terenie przedszkola poprzez przestrzeganie procedur/instrukcji obowiązujących w przedszkolu oraz odpowiedzialną postawę wszystkich pracowników przedszkola.

Zapoznanie nowych pracowników z dokumentami/bieżąca aktualizacja dokumentów.

Cały rok szkolny

 

Nauczyciele/

pracownicy obsługi wszystkich grup

 

Dyrektor

2

Zapewnienie bezpieczeństwa dzieci poprzez zapoznanie rodziców przedszkolaków z procedurami bezpieczeństwa obowiązującymi w przedszkolu m.in. przyprowadzania i odprowadzania dzieci; zakazie odbierania dzieci przez opiekunów pod wpływem alkoholu. Zamieszczenie procedur na stronie internetowej przedszkola.

Podczas pierwszego spotkania z rodzicami

Nauczyciele wszystkich grup

 

Dyrektor

3

Zapewnienie bezpieczeństwa dzieci poprzez zapewnienie kanału szybkiej komunikacji na linii: przedszkole – rodzice/opiekunowie prawni przedszkolaków .Uwrażliwienie rodziców na konieczność niezwłocznej aktualizacji numeru kontaktowego w przypadku jego zmiany.

Podczas pierwszego spotkania z rodzicami

Nauczyciele wszystkich grup

4

Rozpoznanie sytuacji domowej wychowanków oraz diagnozowanie jej pod kątem potencjalnych zagrożeń dla zdrowia fizycznego i psychicznego dziecka

Cały rok szkolny

Nauczyciele grup

5

Zapewnienie bezpieczeństwa dzieci na terenie przedszkola poprzez organizację wycieczki po budynku przedszkola – zapoznanie z układem pomieszczeń, zasadami korzystania z szatni przedszkolnej, łazienki. Przypomnienie dzieciom o zakazie samowolnego wyjścia z sali przedszkolnej.

wrzesień

 

Nauczyciele wszystkich grup

6

Zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom na placu przedszkolnym – zapoznanie ze sposobem korzystania z urządzeń. Niezwłoczne zgłaszanie przez nauczycieli i pracowników obsługi usterek/konieczności napraw sprzętu

Cały rok szkolny

Nauczyciele wszystkich grup

7

Nabywanie przez dzieci umiejętności właściwych zachowań w sytuacji zagrożenia – zapoznanie z zasadami bezpiecznej ewakuacji. Przeprowadzenie próbnej ewakuacji z udziałem straży pożarnej

Cały rok szkolny

Nauczyciele wszystkich grup

8

Zapoznanie dzieci z numerami alarmowymi i sposobami wzywania pomocy w przypadku choroby, pożaru, wypadku

Cały rok szkolny

Nauczyciele wszystkich grup

9

Zapoznanie dzieci z zasadami bezpiecznego spaceru z wykorzystaniem węża spacerowego i kamizelek odblaskowych.  Utrwalenie zasady nie oddalania się bez wiedzy nauczycieli

Cały rok szkolny

Nauczyciele wszystkich grup

10

Uwrażliwienie dzieci na zagrożenia, które mogą im towarzyszyć w drodze do przedszkolu i domu. Spacer po okolicy. Wycieczka do miasteczka ruchu drogowego, na pobliskie skrzyżowanie, obserwacja przejścia dla pieszych

Cały rok szkolny

Nauczyciele wszystkich grup

11

Przestrzeganie zasad warunkujących bezpieczeństwo w kontaktach z nieznajomymi.

Zapoznanie ze sposobami radzenia sobie w sytuacjach trudnych i niebezpiecznych. Kształtowanie nawyku przezwyciężania w sobie chęci skorzystania z oferowanych przez nieznajomych korzyści.

Cały rok szkolny

Nauczyciele wszystkich grup

12

Dbałość o przestrzeganie praw dzieci w przedszkolu, w tym prawo do bezpiecznej nauki i zabawy. Organizacja: "Dnia praw dziecka" w przedszkolu

czerwiec

Nauczyciele wszystkich grup

13

Bezpieczne ferie zimowe/bezpieczne wakacje: poznawanie wybranych zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla lata – zachowanie dzieci podczas burzy

Styczeń/luty

Nauczyciele wszystkich grup

Potrzeba poznawcza

1

Realizacja zadań przedszkola wskazanych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.

 

Wskazanie reprezentatywnych sposobów wykonania zadań przedszkolu przez nauczycieli w sprawozdaniu z pracy dydaktyczno - wychowawczej

Cały rok szkolny

 

 

Nauczyciele wszystkich grup

2

Codzienne uwzględnianie w pracy warunków i sposobów realizacji wskazanych w podstawie programowej dotyczących m.in. aranżacji sali, codziennego organizowania zajęć na świeżym powietrzu, organizacji zabaw, nauki i wypoczynku w przedszkolu opartych na rytmie dnia. 

Cały rok szkolny

Nauczyciele wszystkich grup

3

Diagnozowanie i analizowanie osiągnięć dzieci w poznawczej sferze rozwoju.

Analizowanie nabytych umiejętności dziecka, samodzielności oraz podejmowanej aktywności na rzecz własnego rozwoju. Formułowanie wniosków z diagnozy i  wdrażanie wniosków poprzez modyfikowanie indywidualnych i grupowych planów pracy z dzieckiem w grupie.

Cały rok szkolny

Nauczyciele wszystkich grup

4

Przygotowanie w salach kącików zainteresowań m.in.: przyrodniczego, plastycznego, muzycznego,  innych  i zaangażowanie w ich organizację rodziców dzieci.

Cały rok szkolny

Nauczyciele wszystkich grup

5

Inspirowanie dzieci do zabaw tematycznych odpowiednio do sytuacji okolicznościowych lub realizowanych tematów kompleksowych

Cały rok szkolny

Nauczyciele wszystkich grup

Potrzeba kontaktu emocjonalnego i społecznego / potrzeba przynależności

1

Zajęcia adaptacyjne w przedszkolu.

Sierpień/wrzesień

Nauczyciele  grup

2

Obchody „Dnia Przedszkolaka” – podkreślanie wartości przedszkola w rozwoju i edukacji dzieci, czerpanie radości przez dzieci z bycia przedszkolakiem.

Wrzesień

Nauczyciele wszystkich grup

3

Budowanie poczucia bliskości i bezpieczeństwa w grupie dzięki zabawom integracyjnym

Cały rok szkolny

Nauczyciele grup

4

Ograniczenie zachowań agresywnych w przedszkolu – zajęcia przeprowadzone przez pedagoga specjalnego/psychologa

Wg planu pracy specjalistów

psycholog/pedagog specjalny

5

Rozwijanie wiedzy rodziców na temat przyczyn i sposobów niwelowania zachowań agresywnych wśród dzieci poprzez spotkania informacyjne i rozmowy indywidualne z pedagogiem specjalnym/psychologiem.

Wg planu pracy specjalistów

psycholog/pedagog specjalny

Potrzeba akceptacji i uznania, kształtowania poczucia własnej wartości

1

Rozwijanie postawy asertywności wśród dzieci oraz umiejętności szukania pomocy w sytuacjach trudnych

Cały rok szkolny

Nauczyciele grup

Psycholog

2

Nauczanie rówieśnicze – umożliwienie dzieciom przeprowadzenia zajęć lub zabaw, podczas których mają możliwość zaprezentowania swoich zainteresowań, pasji, wiedzy z wybranej przez nie dziedziny

Cały rok szkolny

Nauczyciele wszystkich grup

3

Dbałość o zdrowie psychiczne dzieci poprzez organizowanie zabaw relaksacyjnych i wyciszających, wprowadzenie elementów bajkoterapii, muzykoterapii, czytanie dzieciom literatury terapeutycznej, zorganizowanie „Kącika relaksacji/wyciszenia” w salach.

 

W ciągu roku szkolnego

Nauczyciele grup

4

Pełnienie przez dzieci dyżurów – ustalenie wspólnie z dziećmi zasad wyboru dyżurnych oraz sposobu realizacji zadań dyżurnego

W ciągu roku szkolnego

Nauczyciele grup

5

Czytanie dzieciom książek o przyjaźni i budowaniu relacji społecznych np. „Edzio i przyjaciele”Astrid Desbordes,  „Przestańcie się kłócić” Pellissier Caroline , Aladjidi Virginie, „Mogę grać z wami?” Willems Mo, „Oskar i rzeczy” Kivirahk Andrus , „Jesteś moim przyjacielem”/”Przyjaciele na zawsze” Engler Michael

 

W ciągu roku szkolnego

Nauczyciele grup

 

Nauczyciele specjaliści

Spodziewane efekty:

  budowanie właściwych relacji na płaszczyźnie przedszkole – dom

  kształtowanie pozytywnych postaw w stosunku do przedszkola

  ujednolicenie oddziaływań wychowawczych

  poznanie warunków domowych i sytuacji rodzinnej dziecka

  podniesienie świadomości edukacyjnej rodziców

  zwiększenie kompetencji wychowawczych rodziców

  inicjowanie działalności społecznej na rzecz przedszkola

  lepsze poznanie dziecka i jego możliwości rozwojowych i edukacyjnych

  rozwijanie umiejętności dbania i troski o własne zdrowie i bezpieczeństwo w czasie pobytu w domu, w przedszkolu, na placu zabaw.

  nabycie umiejętności zachowania się w sytuacjach zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu/wyposażenie dzieci w wiedzę i umiejętności pozwalające na rozpoznawanie niebezpieczeństw i przewidywanie ich skutków .

  wyrobienie postawy zaufania wobec pracowników policji, straży pożarnej, znajomość numerów telefonów alarmowych;

  rozwijanie umiejętności doceniania wzajemnej pomocy, pozytywnego patrzenia na siebie,

  rozwijanie umiejętności samodzielnego formułowanie sądów i wypowiadanie się na forum grupy

  nabywanie poczucia pewności siebie

 

 

Podnoszenie jakości wsparcia dla dzieci, uczniów i rodzin udzielanego w systemie oświaty poprzez rozwijanie współpracy wewnątrz- i międzyszkolnej, a także z podmiotami działającymi w innych sektorach, w tym w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci i wsparcia rodziny

Zadania do realizacji

Termin

Osoby odpowiedzialne

1

Przeprowadzenie obserwacji/diagnozy wstępnej w oparciu o arkusze będące składową programu wychowania przedszkolnego

wrzesień-październik

Nauczyciele grup

2

Badanie rozwoju mowy przez logopedę.

Badania psychologiczne/badania prowadzone przez pedagoga specjalnego/terapeutę pedagogicznego/psychologa w ramach „diagnozy pogłębionej”

Cały rok szkolny

Psycholog

Terapeuta pedagogiczny

Pedagog specjalny

3

Formułowanie wniosków z obserwacji/diagnozy wstępnej oraz końcowej – określenie mocnych i słabych stron grupy

Październik/

kwiecień

Nauczyciele grup we współpracy ze specjalistami

4

Współpraca nauczycieli ze specjalistami zatrudnionymi w przedszkolu – ustalenie zasad i harmonogramu współpracy

Cały rok szkolny

Nauczyciele grup we współpracy ze specjalistami

5

Informowanie rodziców o postępach/ewentualnych problemach rozwojowych wychowanków. Organizacja konsultacji dla rodziców w formie porad indywidualnych/warsztatów/konsultacji

Cały rok szkolny

Nauczyciele grup

6

Zaspakajanie potrzeb rozwojowych i edukacyjnych podczas bieżącej pracy z dziećmi

W ciągu roku szkolnego

Nauczyciele grup

 

Nauczyciele specjaliści

7

Prace powołanych zespołów do spraw pomocy psychologiczno-pedagogicznej:

- planowanie pracy,

- prowadzenie i dokumentowanie zajęć rewalidacyjnych,

- organizowanie spotkań z rodzicami i specjalistami,

- podsumowanie wyników pracy.

Wg harmonogramu zespołu

Zespołu ds. ppp

8

Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej we wszystkich formach wskazanych w rozporządzeniu ws. ppp tj:

         bieżąca praca z dzieckiem

         zajęcia rozwijające uzdolnienia

         zajęcia specjalistyczne: korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne oraz inne zajęć o charakterze terapeutycznym;

         zindywidualizowana ścieżka realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego (w razie potrzeby)

         porady i konsultacje

Cały rok szkolny

Dyrektor

 

Nauczyciele grup

 

Nauczyciele specjaliści

9

Doskonalenie wewnętrznych procedur i narzędzi do organizowania, udzielania i dokumentowania udzielanej dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnego.

Cały rok szkolny

Dyrektor

 

Nauczyciele grup

 

Nauczyciele specjaliści

10

Diagnoza dojrzałości szkolnej – opracowanie i przekazanie pisemnej informacji o gotowości do podjęcia nauki w szkole (Nowy druk informacji MEiN I/82)

 

Do 30.04.2024

Nauczyciele zerówek

Współpraca z podmiotami działającymi na rzecz wsparcia rodziny

1

Nawiązanie współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Radomiu w procesie diagnostycznym i postdiagnostycznym, w szczególności w zakresie oceny funkcjonowania dzieci, barier i ograniczeń w środowisku utrudniających ich funkcjonowanie i uczestnictwo w życiu przedszkola oraz efektów działań podejmowanych w celu poprawy funkcjonowania dziecka oraz planowania dalszych działań. Opracowywanie informacji na temat dzieci przez nauczycieli na potrzeby opracowywanych przez poradnię opinii/orzeczeń

W ciągu roku szkolnego

Dyrektor

2

Współpraca z instytucjami szkoleniowymi/metodykami – przeprowadzenie warsztatów dla nauczycieli podnoszących ich kompetencje w zakresie współpracy z rodzicami/zasad udzielania wsparcia rodzinie/reagowania w sytuacjach trudnych i kryzysowych oraz przeprowadzanie warsztatów dla rodziców

W ciągu roku szkolnego

Dyrektor

3

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przytyku - współpraca z asystentami rodziny, pomoc uprawnionym rodzicom w uzyskaniu dofinansowania dożywiania w przedszkolu  i innych form pomocy

W razie potrzeb

Dyrektor

 

Nauczyciele grup

4

Praca nauczycieli/nauczycieli specjalistów w zespole ds. „Niebieskie Karta

W razie potrzeb

Wyznaczeni nauczyciele/specjaliści

5

Sąd – wnioskowanie o wgląd w sytuację rodziny w przypadku podejrzenia, że  dobro dziecka jest zagrożone lub już naruszone

W razie potrzeb

Dyrektor

Pedagog specjalny

Spodziewane efekty:

         uzyskanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej przez dzieci i rodziców

         optymalizacja działań podejmowanych w przedszkolu w zakresie wsparcia rodziny

         rozszerzenie zakresu i form współpracy z instytucjami zewnętrznymi

         podniesienie jakości wsparcia udzielanego rodzinom przedszkolaków

 

Wspieranie nauczycieli w podejmowaniu inicjatyw/działań w zakresie zachęcania i wspierania dzieci do rozwijania ich aktywności fizycznej.

 

 

 

1

Codzienna aktywność ruchowa przedszkolaków w formie ćwiczeń i zabaw ruchowych, w tym codzienna (w miarę możliwości) organizacja zajęć na świeżym powietrzu w każdej grupie wiekowej.

W ciągu roku szkolnego

Wszyscy nauczyciele

2

Wykorzystywanie przez nauczycieli różnorodnych metod pobudzających dzieci do aktywności fizycznej tj. opowieść ruchowa, gimnastyka twórcza R. Labana, K. Orfa, gimnastyki rytmicznej A. i M. Kniessów oraz ruchu rozwijającego W. Sherborne

 

W ciągu roku szkolnego

Wszyscy nauczyciele

3

Organizowanie zabaw rytmicznych przy muzyce i piosenkach/zabaw tanecznych/zumba/aerobik

W ciągu roku szkolnego

Wszyscy nauczyciele

Spodziewane efekty:

chętnie uczestniczy w zabawach ruchowych oraz w ćwiczeniach gimnastycznych;

       zachęcenie dzieci do udziału w spacerach, wycieczkach

       poznanie przez dzieci różnorodnych form aktywnego wypoczynku

       poznanie przez dzieci zasad rywalizacji sportowej

       nabycie przez dzieci umiejętności współpracy w zespole podczas aktywności ruchowej

       doskonalenie umiejętność pokonywania przez dzieci własnych słabości

       ukształtowanie umiejętność rozładowywania napięć i emocji poprzez aktywność fizyczną

 

Wspieranie rozwoju umiejętności cyfrowych uczniów i nauczycieli, ze szczególnym uwzględnieniem bezpiecznego poruszania się w sieci oraz krytycznej analizy informacji dostępnych w Internecie. Poprawne metodycznie wykorzystywanie przez nauczycieli narzędzi i materiałów dostępnych w sieci, w szczególności opartych na sztucznej inteligencji.

Zadania do realizacji

Termin

Osoby odpowiedzialne

1

Diagnoza potrzeb szkoleniowych nauczycieli w zakresie rozwijanie umiejętności metodycznych w zakresie prawidłowego i skutecznego wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesach edukacyjnych

wrzesień

Lider WDN

2

Udział w ogólnopolskim projekcie p. Anny Świć: „Uczymy Dzieci Programować”

Wg harmonogramu programu

Smerfy, Biedronki

3

Bezpieczne korzystanie z internetu„Dzień bezpiecznego internetu” – inicjatywa mająca na celu informowanie o zagrożeniach płynących z sieci oraz promowanie bezpieczeństwa informatycznego.

luty

Wszyscy nauczyciele

4

Planowanie zajęć z zakresu podstaw kodowania z wykorzystaniem maty do kodowania, gier edukacyjnych z użyciem gry „Scottie Go”,

……………….

……………...

5

Wybór optymalnej formy kształcenia na odległość w przypadku konieczności wprowadzenia edukacji zdalnej, w porozumieniu z rodzicami:

       nauczanie w formie konsultacji wspomaganej komputerem,

       korespondencyjnej wymiany materiałów szkoleniowych i prac kontrolowanych oraz konsultowania się dziecka z nauczycielem różnymi sposobami (telefon, poczta elektroniczna, Skype),

       wymiana informacji miedzy nauczycielem, a rodzicem z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, przesyłanie zadań/ propozycji jako posty,

       tworzenie poczty grupowej.

W razie potrzeb

Dyrektor

……………….

6

Zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych dzieci poprzez przestrzeganie zapisów "Polityki bezpieczeństwa danych osobowych" m.in. przechowywanie danych w bezpiecznym miejscu, przetwarzania danych w zakresie nadanym upoważnieniom

Cały rok szkolny

Dyrektor

 

Nauczyciele

Spodziewane efekty:

  wzrost świadomości dzieci o negatywnych konsekwencjach związanych z nadmiernego korzystaniem z internetu/gier komputerowych

  zapewnienie bezpiecznego przetwarzania danych osobowych w przedszkolu

  optymalizacja wypracowanego w przedszkolu systemu nauczania na odległość

VIII. Realizacja zadań wynikających z działalności statutowej przedszkola

 

Udział dzieci i nauczycieli w konkursach

Udział w konkursach organizowanych przez instytucje zewnętrzne: plastycznych, muzycznych, recytatorskich, przyrodniczych i ekologicznych.

Korzystanie z bazy konkursów na stronach:

https://blizejprzedszkola.pl/konkursy

https://konkursydladzieci.eu/

 

Organizacja konkursu przez przedszkole

 

Organizacja imprez i uroczystości

Lp.

Nazwa imprezy/uroczystości

Termin realizacji

Uwagi

1.

Dzień Kropki

Wrzesień

Wszyscy Nauczyciele

2.

Dzień Chłopaka

Wrzesień

Wszyscy nauczyciele

3.

Sprzątanie Świata

Wrzesień

Kinga Janowska, Ewelina Markowska-Ślufarnik, Wioleta Tarnowska, Paula Rawicka

4.

Dzień Przedszkolaka

Wrzesień

Wszyscy nauczyciele

5.

Pasowanie na Przedszkolaka

Październik

Emilia Brociek, Agnieszka Orlik

6.

Dzień Niepodległości

Listopad

Kinga Janowska

7.

Olimpiada matematyczna

Listopad

Anna Kowalczyk, Emilia Brociek

8.

Spotkanie z Mikołajem

Grudzień

Paula Rawicka

9.

Jasełka

Grudzień

Wioleta Tarnowska, Ewelina Markowska- Ślufarnik,

10.

Dzień Babci i Dzień Dziadka

Styczeń

Wszyscy nauczyciele

11.

 

Bal Karnawałowy

 

Luty

 

Wszyscy nauczyciele

 

12

Spotkanie z bajką

Luty

Anna Kowalczyk, Wioleta Tarnowska, Emilia Brociek

13.

Dzień Kobiet

Marzec

Wszyscy nauczyciele

14.

Festiwal Piosenki Wiosennej – Powitanie wiosny

Marzec

Anna Kowalczyk, Emilia Brociek, Ewelina Wziątek

15.

Wielkanoc

Kwiecień

Agnieszka Orlik

16.

Konkurs Recytatorski

Kwiecień

Ewelina Wziątek

17.

Dzień Rodziny

Maj

Wszyscy nauczyciele

18.

Konkurs Logopedyczny „Mówię ładnie i poprawnie”

Maj

 Ewelina Markowska-Ślufarnik, Wioleta Tarnowska

19

Dzień Dziecka

Czerwiec

Wszyscy nauczyciele

20.

Wycieczka całodniowa autokarowa

Czerwiec

Wszyscy nauczyciele

21.

Zakończenie Roku Szkolnego

Czerwiec

Kinga Janowska, Ewelina Markowska-Ślufarnik, Lidia Prasek

                                                                                                                                                                                

Współpraca ze środowiskiem lokalnym

L.p

Instytucje

Osoba odpowiedzialna

Termin

1.

Cykl spotkań z ciekawymi ludźmi – rodzicami przedszkolaków (doradztwo zawodowe)

Wszyscy nauczyciele

Cały rok szkolny

2.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Przytyku

Wszyscy nauczyciele

Cały rok szkolny

3.

Centrum Kultury i Biblioteka w Przytyku

Wszyscy nauczyciele

Cały rok szkolny

4.

Poradnia psychologiczno-pedagogiczna

Wszyscy nauczyciele

Cały rok szkolny

5.

Lokalne media – promocja przedszkola

Wszyscy nauczyciele

Cały rok szkolny

 

Przydział zadań i zajęć dodatkowych nauczycielom

Lp.

Zadanie dodatkowe

Nazwisko i imię nauczyciela

1.

Prowadzenie kroniki przedszkolnej

Ewelina Markowska-Ślufarnik ,

Wioleta Tarnowska

2.

Aktualizacja strony internetowej przedszkola, prowadzenie konta przedszkola na FB

Paula Rawicka

3.

Dekoracja holu/szatni

Wszyscy nauczyciele

4.

Kącik dla rodziców/ parawany tematyczne

Anna Kowalczyk, Emilia Brociek

5.

Tablica „Kalendarium”

Ewelina Markowska-Ślufarnik

6.

Tablica okolicznościowa „Nasze Przedszkole”

Kinga Janowska, Lidia Prasek

 

Zespoły zadaniowe nauczycieli

Lp.

Nazwa zespołu

Skład zespołu

Koordynator zespołu/lider

 Terminy realizacji

1.

Zespół do spraw statutu, modyfikacji regulaminów i procedur

Emilia Brociek,

Anna Kowalczyk

Ewelina Wziątek

Ewelina Wziątek

Cały rok szkolny

2.

Zespół diagnostyczny

Kinga Janowska

Ewelina Markowska-Ślufarnik

Ewelina Markowska-Ślufarnik

Cały rok szkolny

3.

Zespół do spraw pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Lidia Prasek

Ewelina Markowska-Ślufarnik

Anna Kowalczyk

Anna Kowalczyk

 

 

 

 

 

Cały rok szkolny

4.

WDN

Kinga Janowska

Agnieszka Orlik

Agnieszka Orlik

Cały rok szkolny

 

 

Paula Tacik

Wioleta Tarnowska

Ewelina Wziątek

Paula Tacik

 

Cały rok szkolny

5.

Zespół ds. promocji przedszkola
w środowisku

 

 

 

 

IX. POMOC PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA

Organizacja pomocy psychologiczno
pedagogicznej dla dzieci i rodziców

- omówienie założeń pomocy psychologiczno-
-pedagogicznej udzielanej w przedszkolu.
- informowanie rodziców o postępach dziecka, kontynuacja pracy z
dzieckiem w domu zgodnie z zaleceniami nauczyciela.
- wyłonienie dzieci do terapii logopedycznej lub pedagogicznej, stały
kontakt nauczycielek grupy ze specjalistami,
- wspólne konsultacje, przekazywanie informacji o postępach dzieci
nauczycielkom, rodzicom

Cały rok szkolny
nauczyciele grup,
nauczyciele specjaliści

 

 

 


01.09.2023

Roczny Plan Pracy 2022/2023r.