Koncepcja Publicznego Przedszkola w Przytyku

Przytyk, dn. 26.04.2016r.

   

KONCEPCJA

 

FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU

 

Przedszkola Publicznego w Przytyku

na lata 2016 - 2021


 

                                                                                     OPRACOWAŁA:

                                                                                  mgr  Aneta Szczepanik

 

 

I.     WSTĘP DO KONCEPCJI FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU          Publicznego Przedszkola w Przytyku

 

         Przedszkole jako placówka oświatowa przestała być jedynie miejscem sprawowania działalności dydaktyczno - opiekuńczo - wychowawczej, stało się pełnoprawnym zakładem pracy, elementem dynamicznie rozwijającego się rynku usług edukacyjnych, jednostką budżetową samorządu terytorialnego,
a w jakimś sensie również jednostką administracji publicznej oraz niekiedy miejscem szeroko pojętej działalności kulturalnej, środowiskowej
i gospodarczej. Każdy z wymienionych obszarów nakłada na dyrektora przedszkola określone zadania i obowiązki. Podstawowe zadanie dyrektora
i główną funkcją przedszkola jaką jest organizowanie procesu dydaktycznego
i wychowawczego często w sposób bezpośredni zależy od pozostałych funkcji; trudno je dziś od siebie oddzielić. Ważne jest zatem, aby w każdym
z wymienionych obszarów poruszać się sprawnie, kompetentnie, a przede wszystkim z korzyścią dla rozwoju dziecka – podmiotu naszego działania.

 

MISJA

Ideą działania mojego przedszkola jest skoncentrowanie się na

indywidualnym twórczym rozwoju dziecka, z uwzględnieniem jego aktywności w sferze fizycznej, poznawczej, emocjonalnej i społecznej.

Jesteśmy placówką otwartą na potrzeby i zainteresowania dziecka.

Wspieramy jego aktywność i kreatywność, pomagamy w rozwoju jego talentów, wspieramy w pokonywaniu trudności i barier.


WIZJA

Przedszkole przyjazne dziecku, rodzicom, środowisku.

Miejsce radosnej zabawy i bezpiecznego poznawania świata.

·        Dążymy do tego, aby nasze dzieci były należycie przygotowane do wejścia na kolejne stopnie edukacji

·        Kształtujemy właściwe postawy społeczno-moralne w stosunku do całej społeczności przedszkolnej

·        Wymagamy, aby nasze dzieci wykonywali swoje obowiązki i były świadome swoich praw

·        Oferujemy różnorodne zajęcia dodatkowe rozwijające talenty
 i zainteresowania dzieci

·        Wychowankowie mają w nauczycielach wsparcie, a ci każdemu dziecku zapewniają podmiotowe traktowanie i dbają o jego wielostronny rozwój.

·         Nauczyciele w naszym przedszkolu współpracują ze sobą i dzielą się zdobytą wiedzą.

·        Pogodna atmosfera w przedszkolu i życzliwi nauczyciele umiejętnie otaczają opieką wszystkie dzieci

·        Staramy się, aby współpracę z nauczycieli
i rodziców cechowała szczerość i wzajemne zrozumienie

·        Współpracujemy z instytucjami i organizacjami lokalnymi

·        Przedszkole ściśle współpracuje z rodzicami, uwzględnia ich potrzeby i oczekiwania. Angażuje rodziców do pracy na rzecz przedszkola. Rodzice są naszymi sojusznikami, a działania nasze są skoordynowane. Wszyscy pracownicy naszej placówki współpracują ze sobą. Tworzą przyjazną atmosferę, dzięki której dzieci czują się akceptowane i bezpieczne.

·

·        Placówka inwestuje w nauczycieli, pracowników i bazę lokalową
a zyskują na tym przede wszystkim dzieci. Przedszkole jest zarządzane w sposób sprawny i nowoczesny, a pracownicy mają satysfakcję ze swojej pracy.

MODEL ABSOLWENTA

Wychowanek - absolwent Publicznego Przedszkola w Przytyku jest:

ü Twórczy i aktywny w działaniu,

ü Ciekawy świata,

ü Wykazu je postawę badawczą,

ü Umie podejmować nowe zadania i doprowadzać je do końca,

ü Radosny, otwarty na innych,

ü Rozwija swoje talenty,

ü Przygotowany do odbioru i przeżywania sztuki,

ü Potrafi cieszyć się ze swoich sukcesów i radzić sobie
z trudnościami,

ü Posiada wiedzę i umiejętności niezbędne do powodzenia w starcie, szkolnym,

ü Szanuje i kocha swoja małą ojczyznę, swój kraj i czuje się Europejczykiem.

 

II. OBSZARY ROZWOJU

 

         W przedszkolu nauczanie powiązane jest z wychowaniem, kształceniem umiejętności oraz opieką. Programy nauczania realizowane w przedszkolu muszą spełniać wymogi określone w przepisach prawa i być dostosowane do możliwości, potrzeb i zainteresowań dzieci.

Organizacja procesu kształcenia w przedszkolu powinna stwarzać każdemu wychowankowi szansę rozwoju, umożliwiać pełną realizację zadań przedszkola oraz zmierzać do osiągania celów edukacyjnych.

Przedszkole powinno tworzyć środowisko wspierające uczenie się i zaspokajać indywidualne potrzeby edukacyjne wychowanków. Rozkład zajęć musi być zgodny z zatwierdzonym arkuszem organizacyjnym i uwzględniać wymogi higieny pracy umysłowej dzieci i nauczycieli, metody pracy właściwie dobrane, zróżnicowane i skuteczne.

 

1.  Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej - przedszkole osiąga cele zgodne z polityką oświatową państwa, doskonali efekty swojej pracy.

·        Indywidualizowanie pracy z dzieckiem.

·         Aktywne uczestnictwo dzieci w życiu kulturalnym przedszkola  poprzez udział w przeglądach artystycznych, festiwalach, koncertach, olimpiadach sportowych, konkursach.

·

·        Organizowanie konkursów przedszkolnych i międzyprzedszkolnych na różnym szczeblu.

·        Zachęcanie i mobilizowanie nauczycieli do podejmowania prób tworzenia programów własnych (innowacji pedagogicznych, eksperymentów pedagogicznych).

·        Monitorowanie realizacji podstawy programowej.

·        Wykorzystywanie wyników ewaluacji do podnoszenia jakości pracy przedszkola.

·        Podjęcie działań zmierzających do tego, aby każdy wychowanek aktywnie uczestniczył w  różnych projektach, akcjach czy programach (np. akcje Unicef, charytatywne, ekologiczne, prozdrowotne)

·        Opracowanie oferty ciekawych zajęć dodatkowych z uwzględnieniem sugestii dzieci i rodziców.

·        Wsparcie pedagogiczne i socjalne dzieci z rodzin dysfunkcyjnych oraz rodzin dotkniętych zubożeniem, bezrobociem,

·        Opracowanie oraz realizowanie programu wychowawczego uwzględniający system wzmacniania pozytywnych zachowań dzieci.

·        Kampania „Cała Polska czyta dzieciom”.

·        Stworzenie kalendarza imprez i uroczystości przedszkolnych.

 

2. Procesy zachodzące w przedszkolu  - procesy zachodzące w przedszkolu służą realizacji przyjętej w przedszkolu koncepcji pracy. W przedszkolu dba się o prawidłowy przebieg i doskonalenie procesów edukacyjnych.

·        W przedszkolu wdrożona jest oferta zajęć zawierająca nowatorskie rozwiązania i formy pracy z dzieckiem.

·        W przedszkolu funkcjonuje system diagnozowania wiadomości, umiejętności i możliwości dzieci.

·        Monitorowanie założeń koncepcji pracy przedszkola i modyfikowanie ich w miarę potrzeb placówki.

·        Organizowanie opieki psychologiczno-pedagogicznej.

·        Podniesienie standardów ochrony dzieci  i włączenie placówki w program rządowy "Bezpieczna i przyjazna szkoła" - nawiązanie współpracy
z Fundacją Dzieci Niczyje - zdobycie certyfikatu "Chronimy dzieci przed krzywdzeniem"

 

3. Funkcjonowanie przedszkola w środowisku lokalnym - przedszkole jest integralnym elementem środowiska w którym działa, racjonalnie wykorzystuje warunki, w których działa. 

 

·        Współpraca przedszkola z instytucjami i osobami świadczącymi pomoc socjalną.

·        Współpraca z organizacjami pozarządowymi, organizacjami pożytku publicznego.

·        Wypracowanie zasad działania w zakresie współpracy z rodzicami
i wzmacniania ich ról.

·        Działalność przedszkola promowana jest w środowisku poprzez festyny, uroczystości przedszkolne

·        Organizowanie imprez i uroczystości z udziałem władz i środowiska lokalnego.

·        Organizowanie dni otwartych, zajęć pokazowych, konkursów międzyszkolnych, festynów.

·        Systematyczna aktualizacja internetowej strony przedszkola.

 

·        Dbanie o estetykę otoczenia oraz wygląd zewnętrzny budynku.

·        organizowanie planowych, tematycznych zebrań z rodzicami z udziałem grona pedagogicznego i prelegentów,

 

 

·        Organizowanie wspólnie z rodzicami imprez i uroczystości przedszkolnych, np. andrzejki, mikołajki, zabawy karnawałowe, pikniki
i festyny rodzinne.

·        Aktywne włączanie rodziców w ewaluację wewnętrzną przedszkola oraz modyfikację koncepcji pracy przedszkola.

 

 

 

4.  Zarządzanie przedszkolem – zarządzanie zapewnia funkcjonowanie przedszkola zgodnie przyjętą koncepcją jego pracy.

·        Systematyczne korzystanie przez nauczycieli z różnorodnych form doskonalenia zawodowego (szkolenia, kursy, studia podyplomowe, konferencje, warsztaty).

·        Warunki lokalowe i wyposażenie umożliwiają realizowanie przyjętych programów i projektów, sprzyjają zabawie, doświadczaniu i wypoczynkowi.

·        Opracowywanie niezbędnej dokumentacji szkoły (plan pracy przedszkola, plan nadzoru pedagogicznego, plan pracy dydaktycznej i wychowawczej, uaktualnienie Statutu Przedszkola).

·        Przeprowadzenie wewnętrznej ewaluacji pracy przedszkola.

·        Modyfikowanie i udoskonalenie sposobu przepływu informacji pomiędzy współdziałającymi organami szkoły.

·        Prowadzenie remontów i konserwacji obiektu przedszkolnego zgodnie
 z potrzebami i planem remontów.

·         Wzbogacanie bazy przedszkola o nowe pomoce dydaktyczne

·        Dyrektor jest kreatywny i konsekwentny w działaniu, preferuje nowatorskie metody pracy z dziećmi.

·        Włączenie nauczycieli poprzez tworzenie zespołów zadaniowych
i delegowanie uprawnień do doskonalenia jakości pracy placówki.

5. Ewaluacja  - ewaluacja zaproponowanej koncepcji będzie odbywała się na podstawie:

·        analizy wniosków z prowadzonego przez dyrektora przedszkola nadzoru pedagogicznego;

·        sprawozdań zespołów zadaniowych oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

·        wniosków z przeprowadzanej w przedszkolu w każdym roku ewaluacji wewnętrznej;

·        opinii rodziców i nauczycieli wyrażanej w ankietach i wywiadach.

 


01.09.2017