Plan współpracy z rodzicami


PLAN WSPÓŁPRACY
Z RODZICAMI ORAZ RADĄ RODZICÓW
W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU
W PRZYTYKU

Rok szkolny 2023/2024

 

 

 

„Rodzina bez przedszkola może wiele uczynić dla dziecka, 

 przedszkole bez rodziny niewiele”.

 


I. WSTĘP

 

            Podstawą sukcesu działalności przedszkola jest dobrze układająca się współpraca z rodzicami. Nadrzędnym celem tej współpracy jest dobro dziecka, stąd podejmujemy starania o ujednolicenie oddziaływań wychowawczych przedszkola i domu rodzinnego. Rodzina i przedszkole są najważniejszymi środowiskami wychowawczymi małego dziecka. To one są odpowiedzialne za wprowadzanie go w świat ludzi dorosłych  i uczenie sztuki życia. Nie jest to zadanie łatwe, dlatego powinno istnieć między nimi świadome i celowo zorganizowane współdziałanie.

          Współpraca nauczycieli z rodzicami stanowi jeden z istotnych czynników prawidłowego funkcjonowania przedszkola  i rodziny. Wpływa zarówno na postępy dzieci  w  edukacji jak i w zachowaniu.  Sposób organizowania tej współpracy, jej charakter, udział rodziców w życiu przedszkola zależy w dużej mierze od środowiska, w którym mieści się przedszkole. Środowisko i jego potrzeby powinny wyznaczać nauczycielowi kierunki działań najbardziej korzystne dla dzieci, rodziców  i placówki przedszkolnej.                                                                                                   

Rodzice uczestniczą we wszystkich wydarzeniach w przedszkolu (jeżeli chcą). Nikt nie jest zmuszany do aktywności na rzecz przedszkola i uczestniczenia w życiu przedszkola. Nadrzędnym celem tego planu jest zachęcanie rodziców do współpracy w atmosferze zrozumienia i sympatii oraz postrzeganie ich jako cennych partnerów  w doskonaleniu działań wychowawczych.

II. PODSTAWY PRAWNE

1.Ustawa z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zmianami)              2.Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r.poz.59)                                       3.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej,               w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej. (Dz.U.  z 2017 r. poz. 356)                                              4.Konwencja Praw Dziecka.                                                                                                                                         5.Europejska Karta Praw i Obowiązków Rodzica.

III. CELE PLANU

Cel ogólny:   Wdrażanie rodziców do ścisłej współpracy z przedszkolem i umożliwienie im udziału                        w tworzeniu warunków do wszechstronnego  i harmonijnego rozwoju dzieci.

Cele szczegółowe :

ü Dążenie do jednolitości oddziaływań wychowawczo- dydaktycznych  przedszkola i środowiska rodzinnego.

ü Wszechstronny rozwój dziecka.

ü Stworzenie partnerskich relacji między rodzicami a nauczycielami w zakresie odpowiedzialności za proces wychowawczy dzieci.

ü Wzmacnianie więzi rodzinnych i relacji międzypokoleniowych.

ü Włączenie rodziców dzieci do życia grupy i przedszkola.

ü Współdziałanie z rodzicami w zakresie rozpoznawania możliwości rozwojowych dzieci.

ü Podnoszenie świadomości edukacyjnej rodziców poprzez pedagogizację.

ü Przekazywanie wiedzy na temat funkcjonowania dziecka w przedszkolu.

ü Przekazywanie informacji na temat wyników diagnozy dzieci  6 letnich.

ü Współudział nauczycieli i rodziców z rozwiązywaniu zaistniałych problemów wychowawczych

ü Poznanie opinii rodziców na temat funkcjonowania placówki oraz oczekiwań względem przedszkola

 

IV. ZADANIA PRZEDSZKOLA W ZAKRESIE WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI

 

1.Aktywizowanie rodziców do osobistego włączania się w życie placówki.

2.Poszukiwanie i doskonalenie efektywnych form współpracy przedszkola z rodzicami.

3.Wspieranie rodziców w realizacji ich funkcji wychowawczej i opiekuńczej.

4.Ułatwienie wzajemnych kontaktów.

5.Korzystanie z wiedzy, umiejętności i możliwości rodziców celem doskonalenia jakości pracy przedszkola.

 

V. ZADANIA RODZICÓW W ZAKRESIE WSPÓŁPRACY Z PRZEDSZKOLEM

 

1.Współdecydowanie w sprawach ważnych dla funkcjonowania przedszkola.                                                                         2.Wspomaganie przedszkola we wszystkich obszarach pracy.                                                                                                                              3.Ścisła współpraca z przedszkolem w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i innych związanych                      z działalnością placówki.                                                                                                                                                           4.Inicjowanie przedsięwzięć oraz aktywne uczestnictwo w pracach, imprezach i uroczystościach na rzecz   grupy i przedszkola.                                                                                                                                                               5.Angażowanie się, jako partnerzy, w nauczanie dzieci.                                                                    6.Przekazywanie placówce wszelkich pomysłów, informacji dotyczących możliwości osiągnięcia wspólnych celów dydaktycznych i wychowawczych.                                                                                                                        7. Włączanie się w organizację spotkań z ciekawymi ludźmi, organizowanie wycieczek , organizowanie spotkań z rodzicami mającymi ciekawe zainteresowania.                                                                                      8.Współpracowanie przy realizacji projektów (innowacji, unijnych) podnoszących jakość pracy przedszkola. 9. Uczestniczenie w zebraniach organizowanych przez wychowawcę grupy lub dyrektora  oraz prelekcjach poświęconych zagadnieniom wychowawczym.                                                                                                                     10. Zgłaszanie na bieżąco oczekiwań  wobec przedszkola, ponieważ odmienna perspektywa widzenia rodziców i nauczycieli może być przyczyną powstawania konfliktów.

VI.ZASADY WSPÓŁPRACY

-zasada partnerstwa i dialogu                                                                                                                                                 -zasada dobrowolnego udziału we współdziałaniu

-zasada jedności oddziaływań, wspólnoty celów

-zasada wielostronnego przepływu informacji

-zasada aktywnej, systematycznej współpracy

 

Uprawnienia i zobowiązania rodziców.  Rodzice mają prawo do:

 

- informacji o realizowanych przez przedszkole zadaniach w obszarze dydaktyki, wychowania i opieki;

- informacji o przedszkolnych programach nauczania i wychowania;

- uzyskiwania pomocy i wsparcia w sprawach kształcenia i wychowania dzieci;

- wyrażania opinii nt. funkcjonowania placówki, współdecydowania w sprawach ważnych dla przedszkola;

- wychowywania dzieci zgodnie ze swoim systemem wartości i swoim światopoglądem.

 

Rodzice są zobowiązani do:

 

-systematycznego kontaktowania się z wychowawcą i nauczycielami celem uzyskania informacji                           o postępach dziecka i jego zachowaniu w przedszkolu;

-przestrzegania spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego;

-współpracy z wychowawcą, nauczycielami, logopedą w sytuacji  występowania u dziecka trudności dydaktycznych lub wychowawczych;

 - wychowywanie dziecka z ogólnie przyjętymi normami społeczno-moralnymi.

 

VII. KONTAKTY Z RODZICAMI

 

Nauczyciele zobowiązani są do zachowania tajemnicy służbowej w sprawach poufnych informacji przekazywanych przez rodziców, dotyczących sytuacji rodzinnej dziecka.  Rozmowy z rodzicami powinny odbywać się w przyjaznej atmosferze.

 

Miejsca spotkań

 

1.Miejscem kontaktów rodziców z wychowawcami grup, innymi nauczycielami pracującymi z daną grupą,

logopedą, dyrektorem jest przedszkole.

2.Miejscem kontaktów rodziców z nauczycielami są : sale, pokój nauczycielski, z dyrekcją gabinet dyrektora. Niedopuszczalne jest przekazywanie informacji na korytarzu, podczas prowadzenia zajęć lub                                                w obecności innych, postronnych osób.

 

Formy kontaktów

 

1.Formy zbiorowe:

- zebrania ogólne z dyrekcją;

- zebrania z Radą Rodziców;

- zebrania grupowe;

- spotkania okolicznościowe i integracyjne;

 - spotkania tematyczne ze specjalistami.

2.Formy indywidualne

- rozmowy indywidualne z inicjatywy nauczycieli i rodziców z wychowawcą, logopedą, dyrekcją;

- comiesięczne spotkania indywidualne z wychowawcą wg ustalonego harmonogramu;

- telefoniczne rozmowy;

- zajęcia otwarte.

 

 

 

 

 

 

 

FORMA WSPÓŁPRACY

 

 

SPOSOBY REALIZACJI

 

OSOBY ODPOWIEDIALNE

 

TERMIN

 

1. Informacje

ogólne

dyrektora

na

spotkaniu                 z

rodzicami dzieci

nowoprzyjętych

 

1. Omówienie organizacji pracy w przedszkolu na rok szkolny 2023/2024, zasady przyprowadzania                        i odbierania dzieci z przedszkola, obowiązujące opłaty za wyżywienie.

2. Zapoznanie rodziców z aktualną ofertą edukacyjną przedszkola.

3.Zapoznanie rodziców z zasadami wyboru trójek oddziałowych i prezydium rady rodziców, sposoby i formy współpracy z rodzicami .

4 .Przedstawienie warunków ubezpieczenia dzieci.

 

Dyrektor

 

Sierpień

2023

 

2. Zebrania

grupowe

Zgodnie ze scenariuszem przebiegu spotkań poszczególnych oddziałów każda nauczycielka uwzględnia:

1. Zapoznanie rodziców ze statutem przedszkola, koncepcją pracy przedszkola, Rocznym Planem Pracy Przedszkola.

 2.Zapoznanie rodziców z Ramowym rozkładem dnia, tygodniowy rozkład zajęć z poszczególnych aktywności,  zestawem programów wychowania przedszkolnego, podstawą  programową wychowania przedszkolnego, podstawowymi dokumentami regulującymi pracę przedszkola, organizacją zajęć otwartych i warsztatowych dla rodziców.

3.Zapoznanie ze sposobami monitorowania rozwoju dziecka (poprzez obserwację, diagnozę  gotowości szkolnej,  analizę prac dziecka, analizę osiągnięć edukacyjnych dziecka) oraz ze sposobami pracy                 z dziećmi w celu opanowania treści podstawy programowej.

4. Zapoznanie rodziców z organizacją pracy w oddziale, terminarzem konsultacji pedagogicznych, terminarzem uroczystości, realizowanymi dodatkowo programami i projektami.

5. Zapoznanie rodziców z podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa     w roku szkolnym 2023/2024

6.Wybór przedstawicieli do Oddziałowej Rady Rodziców -trójka  grupowa.

7. Złożenie przez rodziców pisemnych oświadczeń w sprawie:

·Przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola

·Udziału dzieci w zajęciach z religii

Nauczycielki

Rady Grupowe

 

Sierpień 2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

·Udziału dzieci w zajęciach  dodatkowych - tanecznych

·Fotografowania dzieci, umieszczania wizerunku na stronie internetowej .

·         Odbioru dziecka z przedszkola.

·         Przetwarzania danych osobowych za pomocą systemu monitoringu wizyjnego.

·         Oświadczenia rodzica dziecka uczęszczającego do przedszkola/oddziału przedszkolnego/w szkole podstawowej w okresie pandemii COVID-19

·         Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

 

 8. Adaptacja dzieci nowoprzyjętych w grupie.                                9. Wymiana informacji na tematy wychowawcze  – realizacja zadań wychowawczych w grupach ,  współpraca  z Poradnią Psych. - Ped.

10. Poszerzanie wiedzy pedagogicznej rodziców,      w miarę potrzeb - materiały na stronę www, na tablice informacyjne.

11.Przekazanie informacji o gotowości szkolnej dziecka 6 letniego.

12. Podsumowanie pracy dydaktyczno - wychowawczej w I półroczu oraz w II półroczu roku szkolnego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kwiecień 2024                  ( 6 latki)

Styczeń,

Czerwiec 2024

3.Pedagogizacja

rodziców

 

1.  Organizacja spotkań ze specjalistami                                 z różnych dziedzin.

 

Nauczycielki , zaproszeni specjaliści

 

 Wg ustaleń dyrekcji, na zebraniach z rodzicami

 

4. Zajęcia warsztatowe

 

1. Wspólne wykonanie prac z rodzicami

- ocena wspólnych wytworów

 - dzielenie się wrażeniami, spostrzeżeniami                             z przebiegu zajęć

 

Nauczycielki

 

W ciągu roku szkolnego

5. Rozmowy

doraźne, kontakty

indywidualne,

konsultacje

i dyżury

pedagogiczne

 

1. Rozmowy z dyrektorem, nauczycielami  w celu rozwiązywania bieżących problemów, spraw ważnych dla rodziców  i dzieci.  Wspólne rozmowy na temat propozycji zmian w funkcjonowaniu przedszkola.

2. Zapoznanie rodziców z  planami pracy, dokumentacją dot. ich dziecka, teczek z pracami, kartami pracy.

3. Bieżące informowanie o potrzebach, osiągnięciach i postawach dzieci.

4. Eliminowanie braków związanych  z dłuższą nieobecnością dziecka w przedszkolu.

 

Dyrektor,

nauczyciele grup

 

Na bieżąco

w zależności od potrzeb, konsultacje każdy pierwszy poniedziałek miesiąca

 

6. Wystawy prac

plastyczno

- technicznych

 

1. Wystawy bieżące w celu zapoznania rodziców z:

·wytworami prac ich dzieci

·różnorodnymi technikami plastyczno

-konstrukcyjnymi

·umiejętnościami plastycznymi ich dzieci

 

Nauczycielki grup

 

Przez cały rok

 

7. Informacje dla

rodziców

 

 

1. Wiadomości i ciekawostki z pracy przedszkola - strona internetowa.

2. Zamierzenia dydaktyczno -wychowawcze na każdy miesiąc :

-teksty piosenek, wierszy,  których uczą się dzieci w danym miesiącu .

3. Informacje dotyczące bieżącej działalności, terminowe komunikaty.

4. Aktualny jadłospis miesięczny.

5. Tablica Kalendarz wydarzeń.

 

Dyrektor,

nauczycielki

Na bieżąco

 

8. Uroczystości

– wg. kalendarza

przedszkolnego

1. Pasowanie na przedszkolaka.

2. Zaproszenie Babć i Dziadków z okazji ich święta.

3. Przygotowanie dzieci do Balu Karnawałowego.

4. Udział w spotkaniach rodzinnych  z okazji Dnia Matki i Ojca, Dnia Dziecka .

5. Udział w uroczystości -"Pożegnania dzieci 6-letnich".

 

Nauczycielki,

Dyrektor

Wg

Kalendarza

uroczystości w

przedszkolu

 

9. Prace na rzecz

przedszkola

1. Pomoc w organizacji dla dzieci wycieczek.

2. Pomoc rodziców w gromadzeniu materiałów, pomocy wykorzystywanych w zabawach i zajęciach, zagospodarowanie kącików, udostępnianie ciekawej literatury, innych akcesoriów

sprzyjających realizacji tematów kompleksowych.

3. Pomoc i udział Rodziców w akcjach charytatywnych organizowanych przez przedszkole na rzecz potrzebujących.

4. Dostarczanie ciekawych akcesoriów do

kącików tematycznych w przedszkolu, książek do Klubu wędrującej książki.

 

Dyrektor,

nauczycielki

rady grupowe

 

Na bieżąco

w ciągu roku

szkolnego

 

10. Rada Rodziców

1. Działalność Rady Rodziców:

– regulamin, uchwały, kompetencje,

współpraca z nauczycielami, dyrektorem.

2. Udział w planowaniu i modyfikowaniu planów pracy, przedyskutowanie założeń do modyfikacji koncepcji pracy przedszkola oraz działań placówki.

3. Wspólne organizowanie uroczystości:

 -upominki z okazji mikołajek, organizacja słodkich poczęstunków, itp.

4. Współudział w organizowaniu imprez integracyjnych .

5. Opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora przedszkola.

6. Wyrażanie opinii przy ocenie dorobku zawodowego nauczyciela stażysty, kontraktowego i mianowanego za okres stażu.

7. Składanie rocznego sprawozdania z działalności finansowej Rady Rodziców.

 

Dyrektor

Przewodniczący

Rady Rodziców

 

na bieżąco w

ciągu roku

szkolnego

 

11. Organizacja

uroczystości

i imprez

przedszkolnych

1.Pomoc rodziców w przygotowaniu poczęstunku, dekoracji, strojów.

 

 

W ciągu roku

 

 

 

 

12.Konkursy dla

dzieci

i rodziców

 

 

 

Przybliżenie rodzica do naszej placówki, zachęcenie go do częstszej i efektywniejszej

współpracy z przedszkolem i własnym dzieckiem poprzez udział w konkursach plastycznych ( pomoc dziecku w wykonywaniu prac plastycznych).

 

 

na bieżąco,

cały rok

 

 

 


01.09.2023