Procedury i regulaminy w Publicznym Przedszkolu w Przytyku29.05.2019

Polityka ochrony dzieci

Procedura zabezpieczenia placu zabaw przed osobami nieupoważnionymi

Procedura niebieskiej karty w przedszkolu

Procedura postępowania na wypadek wystąpienia choroby zakaźnej

Procedura postepowania gdy do przedszkola uczęszcza dziecko głodne lub zaniedbane

Procedura postępowania w przypadku samowolnego oddalenia się wychowanka z miejsca prowadzenia zajęć

Procedura postępowania w razie awarii ogrzewania

Procedura postępowania z dzieckiem sprawiającym trudności wychowawcze

Procedura zgłaszania i usprawiedliwiania nieobecności dziecka w przedszkolu

Regulamin spacerów i wycieczek

Procedura postępowania w przypadku wypadku dziecka

Instrukcja alarmowa