Procedura COVID-19 dla rodziców

SZANOWNI PAŃSTWO

Uprzejmie informujemy, iż w związku z sytuacją epidemiologiczną
w Polsce na dzień dzisiejszy nadal obowiązują wytyczne
Głównego Inspektoratu Sanitarnego z dnia 25 sierpnia 2020 r.
(IV aktualizacja) dla przedszkoli, tzn. przedszkole nadal pracuje
w warunkach reżimu sanitarnego.
Od dnia 1 września planujemy przyjąć wszystkie dzieci
zapisane na rok szkolny 2020/2021,
których rodzice zaakceptują procedury reżimu sanitarnego.

Wszyscy Rodzice powinni dokładnie zapoznać się z Procedurami COVID – 19. Stosowanie tych procedur wymaga dużego wysiłku
ze strony pracowników przedszkola,
ale też zrozumienia ze strony Rodziców.

Prosimy również o wydrukowanie, uzupełnienie
i podpisanie oświadczenia następującej treści:
" Ja niżej podpisany/a oświadczam że zapoznłam /em się
z treścią następujących dokumentów obowiązujących od dnia 01.09.2020r.
w Publicznym Przedszkolu w Przytyku, tj.

·         Wytyczne-żłobki-przedszkola-IV-aktualizacja-25-08-2020

·         Procedura funkcjonowania Publicznego Przedszkola w Przytyku

·         Obowiązek-informacyjny-COVID-19

oraz zobowiązuję się do ich stosowania"
 - podpis rodzica/rodziców/ prawnych opiekunów
 i dostarczenie oryginałów najpóźniej w 1 dniu pobytu dziecka
w przedszkolu wrzucając je do skrzynki pocztowej
przy wejściu głównym do przedszkola.

Prosimy również o pobranie, wypełnienie i dostarczenie
obowiązujących dokumentów:

·       Oświadczenia-COVID-19-2

·       Upoważnienia-do-odbioru

·       Informacja-dla-rodziców


31.08.2020

Oświadczenie COVID-19

Upoważnienie do odbioru

Informacja dla rodziców

Procedura funkcjonowania Publicznego Przedszkola w Przytyku

Obowiązek informacyjny COVID-19