Rada Rodziców

Organem powołanym w imieniu Rodziców do współpracy z Przedszkolem
jest Rada Rodziców, która włącza się w organizowanie imprez dla Dzieci,
zapoznaje się z osiągnięciami Przedszkola, ale także, w miarę możliwości,
wspiera finansowo działania podejmowane na rzecz Dzieci. 
Rodzina i Przedszkole to dwa środowiska, które w szczególny sposób wpływają
na Dziecko stymulują jego rozwój, dlatego też nasze Przedszkole to miejsce przyjazne nie tylko dla Dzieci, ale także dla ich Rodziców.


Kompetencje i zadania Rady Rodziców:

 • współdziałanie z przedszkolem w celu jednolitego działania na rzecz dzieci przez rodzinę i przedszkole w procesie opiekuńczym, dydaktycznym i wychowawczym,
 • pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań przedszkola,
 • tworzenie i uchwalanie regulaminu swojej działalności
 • prezentowanie wobec Dyrektora i Rady Pedagogicznej opinii rodziców we wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności przedszkola,
 • czynny udział w uroczystościach przedszkolnych,
 • opiniowanie projektu planu finansowego przedszkola  dyrektora placówki,
 • opiniowanie programów innowacyjnych opracowanych przez nauczycieli przedszkola
 • opiniowanie dorobku zawodowego nauczycieli,
 • wnioskowanie o ocenę pracy nauczyciela,
 • występowanie do Dyrektora, Rady Pedagogicznej, organu prowadzącego, organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami we wszystkich sprawach dotyczących przedszkola,
 • organizowanie pomocy dla przedszkola w formie darowizny rzeczowej lub wykonania pracy na rzecz przedszkola.

Rada Rodziców Publicznego Przedszkola w Przytyku
w roku szkolnym 2018/2019

PREZYDIUM

1. Karolina Rut - przewodnicząca

2. Małgorzata Zygmunt - członek

3. Agnieszka Woźniak - skarbnik


KOMISJA REWIZYJNA

1. Dorota Zarębska

2. Martyna Nowakowska

 • Kompetencje rady Rodziców określa art. 53 i nast. ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty oraz statut przedszkola.

14.09.2017