NASZE PRZEDSZKOLE

MISJA
Ideą działania przedszkola jest skoncentrowanie się na indywidualnym twórczym rozwoju dziecka,
z uwzględnieniem jego aktywności w sferze fizycznej,
poznawczej, emocjonalnej i społecznej.
Jesteśmy placówką otwartą na potrzeby i zainteresowania dziecka.
Wspieramy jego aktywność i kreatywność, pomagamy w rozwoju jego talentów, wspieramy w pokonywaniu trudności i barier.

WIZJA
Przedszkole przyjazne dziecku, rodzicom, środowisku.
Miejsce radosnej zabawy i bezpiecznego poznawania świata.
Dążymy do tego, aby nasze dzieci były należycie przygotowane do wejścia na kolejne stopnie edukacji Kształtujemy właściwe postawy społeczno-moralne w stosunku do całej społeczności przedszkolnej Wymagamy, aby nasze dzieci wykonywali swoje obowiązki i były świadome swoich praw. Oferujemy różnorodne zajęcia dodatkowe rozwijające talenty i zainteresowania dzieci Wychowankowie mają
w nauczycielach wsparcie, a ci każdemu dziecku zapewniają podmiotowe traktowanie
i dbają o jego wielostronny rozwój.

Nauczyciele w naszym przedszkolu współpracują ze sobą i dzielą się zdobytą wiedzą. Pogodna atmosfera
w przedszkolu i życzliwi nauczyciele umiejętnie otaczają opieką wszystkie dzieci. Staramy się, aby współpracę nauczycieli i rodziców cechowała szczerość i wzajemne zrozumie.


01.09.2017